You are here

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2562

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
พญ.กชกร  คันธฬิกา นพ. จักรกาย  เกษมนานา นพ. พีรภาส  จิราธิยุต นพ.ธีรยุทธ  วงศ์คูประเสริฐ
พญ.ณิชา  จิรวิภาพันธ์ พญ. ธนิสา  สรรมณี พญ.พรรณพิลาศ  เย็นสบาย พญ. นภสร  จันทร์สงค์
   
นพ. วรภทร์  ตั้งทรงเจริญ นพ. ภูริภัทร  บุญตานนท์    
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
พญ.จตุพร  ฤกษ์สมผุส พญ. ตวงพร  ตันติวัฒน์นิยม พญ.ศุภลักษณา  ศรีประมงค์  นพ. อนวัช  ตระกูลช่าง
พญ.กัลยรัตน์  สุขเรือง นพ. ศุภณัฏฐ์  วงศ์ศิริธร พญ.ปพิชญา  พรมจันทร์ นพ. รุ่งโรจน์  สลับ
พญ.พลอยพิศุทธ์  นิยมพลอย พญ.ซูลวีนาร์  ซีเดะ พญ.ศรีภาดา  เกรียรขจร นพ. ฐากูร  ชัยศรีสุข
   
พญ.นูรอัยมี่  ต่วนอาดัม

พญ.กมนต์ภรณ์ 

สุวรรณทวีมีสุข

   
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
พญ.นภัสพร  ศรีเกิน นพ.ทวีพงษ์  ช่างเจรจา พญ.พิมอาภรณ์  เสียมไหม พญ.นาตาชา  ชวาลา
พญ. มยุรี  เลพล พญ.อรอนงค์  ชนะจรัญวิทย์ พญ. รชยา  ตั้งทวีวิพัฒน์ พญ.จริยาภรณ์  พัฒนกุลเลิศ
พญ. ชยานนต์  ลือจินดา
พญ.พรรณทิภา  เพชรทัด พญ.ศิริลักษณ์  ภูตเขต พญ.เนตรสกาว  ดำนุ้ย
     

พญ. เหมือนจันทร์  

วรรณนาสิทธิโชค

     

 

 
       

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486