You are here

“โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

 
     วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัด “โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชา" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Great Leaders for the New Era” by PacRim Group under Franklin Covey’s License โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท PacRim  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หัวหน้าภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296