You are here

CIO10 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 
 
 
      วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในเรื่อง ระบบการทำงานแนวคิดของการพัฒนาระบบ Lean Enterprise โดย 1. นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ 2. นายแพทย์ชัชชัย นวลละออง 3.นายแพทย์ชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รูปภาพเพิ่มเติม :http://tiny.cc/mgzjlz

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296