You are here

การจัดการน้ำ (Water)

 
 
ที่ตั้งอาคาร
-  อาคารบำบัดน้ำเสียด้านประตูหลังทางออกโรงพยาบาล
-  ก่อสร้างปี พศ.2533
 
พื้นที่ 
-  1,458 ตารางเมตร
 
ลักษณะอาคาร
-  สูง 3 ชั้น
-  พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ  1,458 ตารางเมตร
-  ชั้น 1 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทั้งชั้น พื้นที่ประมาน 500 ตารางเมตร
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ห้องควบคุม
 
บริเวณหน่วยบำบัด
 
 

รดน้ำด้วยน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย

 
  หัวก๊อกน้ำปิดเอง  
  ชักโครกรุ่นประหยัด  
  โถปัสสาวะใช้น้ำน้อย  
  Using treated water to filter out smoke in boilers