You are here

โครงการคืนกระดาษสู่สังคม

เป็นโครงการรวบรวมกระดาษที่ใช้ครบสองหน้าแล้วไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด