You are here

น้ำ

     Not only we conserve water but also we recycle waste water by our water treatment plant.
   
 
ที่ตั้งอาคาร
-  อาคารบำบัดน้ำเสียด้านประตูหลังทางออกโรงพยาบาล
-  ก่อสร้างปี พศ.2533
 
พื้นที่ 
-  1,458 ตารางเมตร
 
ลักษณะอาคาร
-  สูง 3 ชั้น
-  พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ  1,458 ตารางเมตร
-  ชั้น 1 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทั้งชั้น พื้นที่ประมาน 500 ตารางเมตร
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ห้องควบคุม
 
บริเวณหน่วยบำบัด
 
 

Watering with Treated Water

 
  หัวก๊อกน้ำปิดเอง  
  ชักโครกรุ่นประหยัด  
  โถปัสสาวะใช้น้ำน้อย  
  Using treated water to filter out smoke in boilers  รูปใน โครงการอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2003.ppt
  Using treated water to filter out cloth dust ฝุ่น