You are here

ขายขยะกลับใช้ได้

เนื่องจากปริมาณขยะรีไซเคิลของโรงพยาบาลนั้นมีเป็นจำนวนมาก จึงมีการจำหน่ายขยะรีไซเคิลให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นเงินรายได้ให้แก่คณะ