You are here

ขายขยะเพื่อทำอาหารสัตว์

มีการคัดแยกเศษอาหารและจะมีผู้มารับเศษอาหารที่คัดแยกแล้วไปทำเป็นอาหารสัตว์ต่อไป