You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 456

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  456

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 135 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

 ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

 ในวันที่  30  สิงหาคม  2561 เวลา  10.30 น.