You are here

ปิดการรับสมัคร (Elective) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ชั่วคราว

เนื่องจากในขณะนี้ มีผู้สมัครศึกษาดูงาน (Elective) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเต็มถึง เดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว

ดังนั้น จึงขอปิดการรับสมัครชั่วคราว และจะเปิดให้สมัครอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299