เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

โครงการ “พัฒนานักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3” หรือ “ค่ายนพลักษณ์”

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“มีสติ มีโอกาส”หลักช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ

ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 8

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิก...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 7

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 28 กันยาย...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 6

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 27 สิงหาค...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 5

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 4

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 30 เมษายน...

ตาราง Activity ประจำปี 2562

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

Activity Resident (MM conference)

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาส...

Activity Resident (Current EMS Master and Operational Plans in Thailand)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเ...

ช่วยด้วย อาหารติดคอ
"อาหารติดคอ" เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน บางรายถึงขั้นเสียชีวิต จากภาวะสำลักทางเดินห...
การทำ CPR & การใช้ AED สิ่งที่ควรรู้ ของที่ต้องมี
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Survived by AED
"จุดเริ่มต้นของ Mahidol ERT" สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย...