ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ

ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานปากเปล่าหัวข้อ  “Aural Rehabilitation Program: 10 Year Experience of the Program in Ramath...

ข่าวน่ายินดี รับรางวัลบุหรี่

ในโอกาสเข้ารับรางวัล 2015 WHPA Interprofessional Collaborative Practice Award องค์กรเครือข่ายดีเด่น ระดับนานานชาติ World Professional Health Alliance Award (WHPA)...

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับรางวัล apsic

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 

ข่าวน่ายินดี ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา

ในโอกาสที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Level I Laboratory Certification แห่งที่ 2 ในประเทศไทย 

ข่าวน่ายินดี ผศ.ดร.พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์

ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 2  LVDD BEST ABSTRACTS AWARD (Lipoproteins and Vascular Diseases)

ขอแสดงความยินดี นางสาวอติพร เทิดโยธิน

ในโอกาสได้รับทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ในโอกาสได้รับรางวัลผู้นำสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น โดยคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์

ในโอกาสรับโล่เกียรติยศ President of the Asia Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minmally Invasive Therapy

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี  ได้รับคัดเลือกร่วมทดลองบนเครื่องบิน F–5 ที่ญี่ปุ่น

จากการส่งงานวิจัยทดลองสภาวะไร้น้ำหนัก

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2552

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาสาธารณสุข นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

อาจารย์แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์ ได้รับรางวัลวิจัยจาการแข่งขัน "The Rare Disease Science Challenge : Be HEARD"

ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท Assay Depot และ Rare Genomics Institute ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ของภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา

ที่ได้รับรางวัล John J.Sciarra IJGO Prize Paper Award Honorable Mention 2010 P.Phusaanantakul, P.Promsonthi, B.Chanrachakul

รางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านกุมารเวชศาสต์ฉุกเฉิน ในการพัฒนาและสร้างระบบฐานข้อมูลการบาดเจ็บในผู้ป่วยเด็ก

6th CONGRESS OF ASIAN SOCIETY OF PEDIATRIC RESEARCH (ASPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

Pages