You are here

นักศึกษารามาธิบดี : รางวัลเกียรติยศ

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัล “เข็มพระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่งโครงการด้วยรักและห่วงใย” แก่ นายกุลธร  ถวิลประวัติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
  
     นายสุรพงศ์  เลิศธรรมเกียรติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์