You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณปสุตา อนินชลัย

 
     ขอแสดงความยินดีแก่ คุณปสุตา อนินชลัย หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรในนามโรงพยาบาลรามาธิบดีจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในงานประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 2 ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556