You are here

ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่

ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่