งดให้บริการตรวจการได้ยินสำหรับผู้ป่วยเด็ก ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2557 และงดให้บริการแก้ไขการพูด ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 (เฉพาะในเวลาราชการและพรีเมี่ยมคลินิก)...

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

ธนาคารนมแม่รามาธิบดี

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ หอผู้ป่วยไอซียู ทารกแรกเกิด ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2557 โดยจะให้บริการเฉพาะการทำหัตถการกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ขอประกาศปิดปรับปรุงอาคาร (เฉพาะชั้น 1 และ 2) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปี 

เนื่องด้วย จะมีการปิดปรับปรุงอาคาร 1 (ชั้น 1 และ 2) 

ย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ - นรีเวช ไปอาคาร 4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  ทั้งคลินิกนอกเวลา และในเวลา 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก (เฉพาะในเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 โดยจะทำการตรวจเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอลดการตรวจ หน่วยตรวจสูติ-นรีเวชวิทยา หน่วยตรวจครรภ์ และลดการผ่าตัด ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ขอเชิญผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมฟรี

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ งานทันตกรรม อาคาร 4 ชั้น 3 ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. 

ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามที่มีผู้แอบอ้างว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ครีมทาผิวหน้า” ที่มีส่วนผสมของแร่ทองคำ

Pages