You are here

ย้ายหน่วยตรวจความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 
หน่วยตรวจความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คลินิกในเวลาเปิดให้ทำการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557
คลินิกนอกเวลาเปิดให้ทำการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557
สำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายเปิดให้ทำการ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 ณ อาคาร 4 ชั้น 4