You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 418

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 410 และ 411

วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

รามาดราม่า ครั้งที่ 11 "Home the musical"

รอบแสดง 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดจำหน่ายบัตร 26 เมษายน 2561 บัตรราคา 250 และ 350 บาท

ห่วงใครให้ใส่หมวก

สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน 100%

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 409

วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 408

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการ Academic Position Club ครั้งที่ 6 เรื่อง "การเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 406 และครั้งที่ 407

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 405

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 402 และครั้งที่ 403

เมื่อวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม

Pages