You are here

ประกาศแจ้งย้ายงานบริการผู้ป่วยและสำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ประกาศแจ้งย้ายงานบริการผู้ป่วยและสำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 
     เนื่องด้วยคณะฯ จะดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและปัจจุบันพยาบาล (อาคาร 4) ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จึงขอประกาศการแจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว และภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีกำหนดการดังนี้
   
     1) ขอแจ้งปิดสำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และงดติดต่อราชการเพื่อขนย้ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และเอกสารต่างๆ ไปยังอาคารเรียนรวม ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 15-19 และ 22 ตุลาคม 2555 ซึ่งจะพร้อมเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2555
     2) หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว จะย้ายไปให้บริการที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและศัลยกรรม (เดิม) ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2555 โดยระหว่างวันที่ 13-26 ตุลาคม 2555 จะให้บริการตรวจเฉพาะผู้ป่วยนัดของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวเท่านั้น
   
     ทิ้งนี้ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว และสำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมจะเปิดให้บริการตามปกติได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555