You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 474

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 474
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 474 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลหนองโคน (สนิทประชากร) ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี จำนวน 40 รายการ โดยมีคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนส่งมอบ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ