You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 476

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 476
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 476 ให้แก่โรงพยาบาลสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี จำนวน 2 รายการ โดยมีคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนส่งมอบ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ