You are here

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรุนแรงในครอบครัวขององค์การอนามัยโลก (WHO Expert Group Meeting)

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรุนแรงในครอบครัวขององค์การอนามัยโลก (WHO Expert Group Meeting)

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.)  และรองประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรุนแรงในครอบครัวขององค์การอนามัยโลก (WHO Expert Group Meeting) ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อน งานด้านการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว  ตั้งแต่ปี 2547 จนสามารถจัดตั้ง "ศูนย์นารีรักษ์" ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยองค์ความรู้ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อย่างเป็นรูปธรรมแห่งแรกที่ให้การช่วยเหลือผู้หญิง ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์