You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 520

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 520

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 520 ให้แก่โรงพยาบาลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ