You are here

ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2019
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
 
ขอเชิญแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา Preclinic สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร
 
เสวนาวิชาการเรื่อง "เจาะลึกการขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์รามาธิบดี 2562
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
Ramathibodi Rehabilitation Medicine Annual Conference 2019
7 - 8 March 2019, Rehabilitation Medicine department, Ramathibodi hospital
 
การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ  Research Electronic Data Capture (REDCap)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ชั้น 3 ห้อง 319 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update Surgical Nursing 2019
ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์แผนจีน และการสร้างสมดุลของหยินหยาง เพื่อสุขภาวะที่ดี
ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังบรรยายเรื่อง Preparing Manuscript for Journal Submission
วันที่ 15 - 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ หัวข้อเรื่อง "NREM Parasomnias"
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages