You are here

รายละเอียดเพิ่มเติม การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง กสพท.ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระบบรับตรง  กสพท.   ปีการศึกษา 2557  
ดำเนินการ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์  / ตรวจร่างกาย    
1. ผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ส่ง ใบสมัคร ฯ พร้อม หลักฐานชุด ที่ upload สมัครกับ กสพท. ทั้งหมด  ( สำเนาบัตรประชาชน / ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองโรงเรียนที่กำลังศึกษา ) โดยด่วน  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 57   ไปยัง 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
270 ถนน พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                                                              (วงเล็บที่มุมซองล่าง ขวามือ ว่า ยืนยันการสอบสัมภาษณ์ )   
2. รายงานตัว ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์     
ตรวจสอบรายชื่อ  เลขที่นั่งสอบ  ตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย ระบบรับตรง กสพท.  หลักสูตร พบ. ประจำปีการศึกษา 2557 ที่โถงชั้น 1 
วันที่ 22  มีนาคม  2557   เวลา 08.00 - 08.20 น.  
 รายงานตัว หน้า ห้อง 910 ABC ชั้น 9  เตรียมเอกสาร ฉบับจริง เพื่อให้ตรวจสอบ กับ เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ส่ง มายืนยันการเข้าสอบ ฯ ล่วงหน้า แล้ว    
เวลา 08.30 -11.30 น.  ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ 
 ** เตรียมรูปถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา หน้าตรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 3 รูป  และอุปกรณ์เครื่องเขียน มาด้วย สามารถ นำอุปกรณ์เครื่องเขียน  เอกสารต่าง ๆ กระเป๋า /เป้   สัมภาระส่วนตัวทุกอย่าง  เข้าห้องสอบได้  
3.ตรวจร่างกาย กรอกข้อมูลทำเวชระเบียน online ล่วงหน้า  ที่ http://www.ra.mahidol.ac.th/mr  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม  57  (อัตราค่าตรวจร่างกาย 600 บาท + ค่าเจาะเลือด 300 – 600 บาท  )
4.สอบสัมภาษณ์
วันที่ 24  มีนาคม  2557   เวลา 08.00 - 08.20 น.  
รายงานตัว หน้า ห้อง 910 ABC ชั้น 9  พร้อมส่งหนังสือยินยอม (แบบ พบ- กสพท -57-01)    ก่อนการสอบสัมภาษณ์ฯ    
เวลา 08.30 -12.00 น. สอบสัมภาษณ์   
เวลา 14.30 น. นักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน ประชุมพร้อมกัน ที่ ห้อง 910 ABC  
กรณีสอบสัมภาษณ์ซ้ำ จะแจ้งเป็นรายบุคคล ทันทีในวันที่ 22  มีนาคม 2557   ภายในเวลา 14.30 น.จะดำเนินการ   วันที่ 25  มีนาคม  2557   เวลา 08.00 - 12.00 น.   
                ผู้ไม่เข้าทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์   ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์  ไม่ตรวจร่างกาย และ    ไม่ส่งหนังสือยินยอมฯ  จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกระบบรับตรง  กสพท.    ปีการศึกษา 2557  
                                                                                                                                                                                                                                               
*****  แผนการดำเนินงานดังกล่าว  อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศ  ต่างๆ  บน web site อย่างสม่ำเสมอ   หรือ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท์  02-2011289 , 20-2011644  , 02-2011053 ****
เอกสารประกอบ :