You are here

ทีม นศพ.รามาฯ ตอบปัญหาได้อันดับสูงสุดของ รร.แพทย์ไทย

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน