You are here

ขอเชิญอาจารย์และบัณฑิตรามาธิบดีเข้าร่วม "พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๐" และ "งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๓"