You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สังกัดงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

         ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สังกัด สำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสารแนบ