You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
      บัดนี้ การดาเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จากผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้
 
เอกสารประกาศ