You are here

ประกาศ แจ้งปิดการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

ประกาศ
แจ้งปิดการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ
 
     เนื่องด้วย หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 โซน S อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ขอแจ้งปิดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งทางหน่วยฯ ได้ดำเนินการแจ้งเลื่อนนัดแก่ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว
     จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้