You are here

บริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์อาหารภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

GOT7 & IGOT7 THAILAND มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณกิมท้อ แซ่ลี้ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสุวิมล เจริญศรีชัย กรรมการบริหาร บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน...
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีเฟรชมาร์ท จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ

นายแพทย์พิเชษฐา สิรธรรมธร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

คุณพิทักษ์ บุญพจนสุนทร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ บ้านของผู้บริจาค

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณศรายุทธ-คุณสุดาภรณ์ ควรขจร มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ ไกรจิตเมตต์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา ประดิษฐ์มนูธรรม

คุณประเทือง เลิศบำรุงชัย และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages