สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ประกาศ  (ดูทั้งหมด)
ประกาศผลการคัดลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2563
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อนุสาขาต้อหิน
1.แพทย์หญิงนันทินี  วิไลนิรันดร์
อนุสาขา จอตาและวุ้นตา
1.นายแพทย์ณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์ 
2.นายแพทย์อรรถสิทธิ์  โรจนสกุล
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง  
1.แพทย์หญิงศศิกานต์  ลีละวงศ์
อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา
1.แพทย์หญิงชนมพร  ณรงคนานุกูล
2.แพทย์หญิงวัชราพร  ทองมี
อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
1.แพทย์หญิงพันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ์
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน (รอบ 2 )
                          แพทย์ผู้สนใจ
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์ โทร. 02- 2012729
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)