สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

THE 1st OPEN HOUSE Ramathibodi Ophthalmology

"Explore Your Passion"

12 October 2020

Update in Ophthalmology | Read More

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องรัตนิน ภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

General | Read More

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 สำหรับทอดถวาย ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

General | Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัศรา จงขจรพงษ์  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมศิริ  สุขะวัชรินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุ  ศุภกรธนสาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ  โชคทวีศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวฎาการ  วุฒิศิริ

 

 

General | Read More

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

General | Read More

ภาควิชาจักษุวิทยาต้อนรับจักษุแพทย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคตา จำนวน 15 ท่าน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

General | Read More