อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”

รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

 ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

We Share NUVO & Friends Charity Concert 

ขอเชิญร่วมชมคอนเสริต We Share NUVO & Friends Charity Concert 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2561 งานบริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี...

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

ประชาสัมพันธ์ QR Cade แบบประเมินความพึงพอใจงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 งานบริหารโรงพยาบาล จัดขบวนเดินเพื่อประชาสัมพันธ์ QR Cade แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

...
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561

Pages

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)