ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                          

 

You are here

อบรมหลักการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น (COSO-ERM) Phase I

 

โครงการอบรมผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)

หัวข้อ "หลักการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น (COSO-ERM)"  Phase I

วันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ