You are here

การประชุมจัดทำแผนระดับพันธกิจ/ภาควิชา ตามโอกาสพัฒนา (Gap Closure workshop)

 
     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประชุมจัดทำแผนระดับพันธกิจ/ภาควิชา ตามโอกาสพัฒนา (Gap Closure workshop)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการประเมินสามารถวิเคราะห์ใช้ผลจากการประเมินคุณภาพมาจัดลำดับความสำคัญตามโอกาสพัฒนาและมีแผนดำเนินการ (เรียนรู้วิธีจัดการจัดลำดับความสำคัญ ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด) โดยมีหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์