You are here

โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา ครั้งที่ 1

 
     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ได้จัด “โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา ครั้งที่ 1” ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รามาธิบดี – บางพลี) และสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้อาจารย์แพทย์ อาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีได้รับทราบความเจริญก้าวหน้าของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รามาธิบดี – บางพลี) พร้อมกับได้ชื่นชมธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างอาจารย์แพทย์  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น