You are here

พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 “Pharma Land ดินแดนสุขภาพ”

พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพ
พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพพิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพ
พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพพิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพพิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพพิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพพิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพพิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 Pharma Land ดินแดนสุขภาพ
 
     ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรม 2562 “Pharma Land ดินแดนสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา การให้คำปรึกษาเรื่องการรับประทานยา และการแสดงจากเภสัชกร รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน   
      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล