You are here

งานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม

 
       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 - 12.30 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆ จัดงานถลงข่าวขึ้น ณ ห้องสัมมนา 5-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ประกาศขอเชิญประชาชทุกท่านร่วมงาน "วันไตโลก" ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ และ งาน "สัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม" ในระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไตและปัจจัยหลักที่คนไทยบริโภครสเค็ม จนทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังและเสียชีวิตในที่สุด