You are here

สุนทรียเสวนา ครั้งที่ 2

     สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดงาน สุนทรียเสวนา ครั้งที่ 2 เรื่อง “ศิษย์แพทย์รามาธิบดี กับ การร่วมพัฒนาตัวขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพ” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีได้ร่วมกันทบทวนและสนทนากันอย่างฉันท์มิตร และบันทึกไว้ในหนังสือ “แพทย์รามาธิบดี 2508-2558” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล