You are here

งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยมี ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีคณาจารย์ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)