You are here

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 5

การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 5
การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 5การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 5การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 5การอบรม การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน รุ่นที่ 5
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 5 สำหรับทีมบุคลากรระดับปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advance HA) ซึ่งจะมีการขอประเมินโอกาสพัฒนา (Gap Assessment) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ผศ. พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร       

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)