You are here

พิธีเปิดระบบการจัดหาแบบรวมศูนย์ (Central Procurement) และวัสดุ express

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีเปิดระบบการจัดหาแบบรวมศูนย์ (Central Procurement) และวัสดุ express
 
  
 
     ศ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิด “ระบบการจัดหาแบบรวมศูนย์ (Central Procurement) และวัสดุ Express” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ