You are here

งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together

งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together
งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Togetherงานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together
งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Togetherงานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Togetherงานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together
งานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Togetherงานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Togetherงานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณ Ramathibodi Healthcare Quality Moving Forward Together โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณทีม DSC 5 ทีมที่ร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ ทีมดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ ทีมดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ทีมดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ทีมดูแลผู้ป่วย Home chemo และทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรและเสื้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ แก่ทีมนำทางคลินิก ทีมสนับสนุนทางคลินิก และทีมประสานงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์