You are here

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย (ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562) โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 และระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์