You are here

กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 25
   
 
     สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประกอบไปด้วย สโมสรนักศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 20 สถาบัน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นสมาชิก ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแพทย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาตามนโยบายเสริมสร้างสุขภาพของประเทศ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก