You are here

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รับรางวัล กพร.
   
 
   
     รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณนพกาญจน์ วรรณการโสภณ ผู้แทนจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รับรางวัลคุณภาพการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.) ประจำปี 2555 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี เรื่อง การบริหารเคมีบำบัดแบบเบ็ดเสร็จ  โดย นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบ 
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
 
 
     ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลคุณภาพการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.) ประจำปี 2555 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ ดีเด่น เรื่อง การออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพไทชิ  ชี่กง โดยมี นายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล 
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา