You are here

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุด

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุด
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุด
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุด
 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น นำทีมหลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย (ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562) เข้าศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลพระโขนง ให้การต้อนรับและบรรยาย เรื่อง “การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดทาข้อตกลงและบันทึกตกลงระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา” พร้อมเข้าชมกระบวนการพิจารณาและการไต่สวนคดี หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อเข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด และนายไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับหลักการในการไกล่เกลี่ย รวมถึงการดำเนินการทางราชการเพื่อลดการฟ้องร้องคดีปกครอง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งพระโขนง และห้องสัมมนา 2 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด แจ้งวัฒนะ