You are here

เสวนาพิเศษ หัวข้อ จักรีนฤบดินทร์ ยุทธศาสตร์วิพากษ์ ครั้งที่ 1

 
     สำนักงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ”จักรีนฤบดินทร์ ยุทธศาสตร์วิพากษ์” ครั้งที่ 1  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงอาทิ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  ดร.ธาริษา  วัฒนเกส และ คุณชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย เข้าร่วมเสวนาโดยมี รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์    โค้วสถิตย์  รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย
     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ชั้น2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี