You are here

รวมพลคนยิ้มสวย

 
 
     ศูนย์ศัลยกรรมแก้ไขความพิการของศีรษะและใบหน้า รามาธิบดี ร่วมกับ สมาคมความพิการ ปากแห่วงเพดานโหว่ ศีรษะและใบหน้า แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาสำหรับประชาชน  “รวมพลคนยิ้มสวย” เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาในด้าน การดูแลฟันน้ำนม อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน เทคนิคการเลี้ยงลูกดูลูกให้เป็นคนดีและ มีความสุขฯลฯ โดยมีศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานกล่าวเปิดงาน ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
     วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น8อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี